درباره ما

 

شرح وظايف گروه بازرسي

گروه بازرسي برق و انرژي

 1- تدوين، استقرار و بازنگري دوره اي نظام بازرسي برق و انرژي

2- تدوين ضوابط و مقررات تاييد صلاحيت بازرسان برق و انرژي

3- پيشنهاد افراد واجد شرايط بازرسي و ايجاد بانك اطلاعاتي بازرسان برق و انرژي

4- تدوين موضوعات بازرسي برق و انرژي و اولويت بندي آنها

5- تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر برق و انرژي

6- ارائه گزارشهاي تحليلي دوره اي بر اساس نتايج بازرسي هاي مستمر برق و انرژي

 گروه بازرسي آب و آبفا

 1-تدوين، استقرار و بازنگري دوره اي نظام بازرسي آب و آبفا

2- تدوين ضوابط و مقررات تاييد صلاحيت بازرسان آب و آبفا

3- پيشنهاد افراد واجد شرايط بازرسي و ايجاد بانك اطلاعاتي بازرسان آب و آبفا

4- تدوين موضوعات بازرسي آب و آبفا و اولويت بندي آنها

5- تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر آب و آبفا

6-ارائه گزارشهاي تحليلي دوره اي بر اساس نتايج بازرسي هاي مستمر آب و آبفا

شرح وظایف گروه ارزیابی عملکرد

1-    تدوين، استقرار و بازنگري دوره اي نظام جامع ارزيابي عملكرد

2-    تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد

3-    تدوين ضوابط و مقررات تاييد صلاحيت شركتها و افراد ارزياب

4-    تاييد صلاحيت ارزيابان و صدور مجوز ارزيابي

5-    تحليل نتايج شاخصهاي اندازه گيري شده

6-    ارائه نتايج ارزيابي عملكرد سالانه و ارائه گزارش روند

7-    همكاري با نهادهاي نظارتي و بازرسي و ايجاد هماهنگي

8-    ايجاد وحدت رويه درشيوه هاي بازرسي و رسيدگي به شكايات

9-    اجراي طرحهاي سلامت اداري و پيشگيري از فساد و مقابله با آن

 

شرح وظايف گروه پاسخگویی به شکایات

1- تدوين و بازنگري دوره اي نظام رسيدگي به شكايات

 2- استقرار نظام رسيدگي به شكايات مردمي  در وزارت نيرو

 3- نظارت بر نحوه رسيدگي به شكايات در شركت هاي زيرمجموعه

 4- پاسخگويي به شكايات مردمي واصله

 5- رسيدگي به شكايات ارجاعي  از سوي وزير يا قائم مقام و پيگيري تا حصول نتيجه

 6- تجزيه و تحليل آماري شكايات واصله و ارائه گزارش هاي دوره اي

7- بررسي و پيشنهاد راهكارهاي لازم جهت رفع زمينه شكايت برانگيز در فرايندها1- تدوين و بازنگري دوره اي نظام رسيدگي به شكايات